top of page

Aegio 2022 Competition Results

PROFESSIONAL CATEGORIES

Junior Category:
First Prize:
ZiYi Wang (China)
Second Prize:  Emily Luo (Canada)
Third Prize: ----------
Fourth Prize: Sua Shin (South Korea/USA)

Young Artists Category:
(No participants selected for Global Final Round)

Artists Category:
First Prize: Zhi Yu Wang (Poland)

Finalists: Yinan Wu, Jing Hong Lv

NON-PROFESSIONAL CATEGORIES

Category A:
First Prize with Special Talent Prize:
Charlotte Lao (China)
First Prize: Quintus Wang (Canada)

Second Prize:  Yilin Wang (USA)
Third Prize: Lincy Li (Canada)
Fourth Prize: Simona Li (USA)
Honorable Mention: QiYun Zhou (China)
Honorable Mention: Chloe Shao (New Zealand)

Category B:
First Prize with Special Talent Prize

Amelie Wu (Canada) 
First Prize wi
th Special Talent Prize:

Julian James (USA) 
Second Prize: Emma Li (USA)
Third Prize: Kingston Pu (New Zealand)
Fourth Prize: Elena ZiHan Wang (Canada)
Fifth Prize: Kelvin Mei (USA)

Finalists: Yijia Wang, Alan Luo, Sherry Pan, Claire Zhao, Sylvia Ma, WanXin Gu

Category C:
First Prize with Special Talent Prize:

Katherine Huang (USA)
Second Prize: Queenie Wang (Canada)
Third Prize: Linda Shao (USA)
Fourth Prize: Eric Huang (USA)
Fourth Prize: Xinyu Shen (China)

Finalists: William Mu, Daniel Sun, Anchen Peng, Xinyi Zheng

Category D:
First Prize: Maxwell Tran (USA)
Second Prize: Hao Tian Peter Hu (New Zealand)
Third Prize: Morgan Chan (USA)
Fourth Prize: Daniel Li (USA)
Finalists: Charles Han, Daniel Pawel Kazmierczak, Zongxuan Li

Category E:
First Prize: ----------
Second Prize: ----------
Third Prize: Lena Stochmal (Poland)

Finalists: Sophie Hong, Emma Wang

Advanced Category:
First Prize: ----------
Second Prize: ----------
Third Prize: Yena Kim (USA)

Finalists: Saket Ram, Sara Kothari

Amateur Category:
Honorable Mention: Terrence Li (USA)
Finalists: Connor McQuillan, Liutong Xu

SPECIAL GROUP CATEGORIES

Best Sonata Prize: 
Gyu Choi (South Korea)

Bach Category:
Honorable Mention: Linke Cai (China)
Finalist: Sophia Zhao

Chopin Category:
First Prize: ---------
Second Prize: ---------
Third Prize: Zongxuan Li (China)
Fourth Prize: Emily Luo (Canada)
Finalist: Jiajia Han

Sonata Category:
First Prize: Gyu Choi (South Korea)
Second Priz
e: ---------
Third Prize: Amelie Wu (Canada)

Finalists: Sophia Zhao, Hubert Pisera, Kristian Cvetkovic

Contemporary Category:
Finalists: Danqi Zhang, Hao Tian Peter Hu, Daniel Sun

Composition Category:
No participants selected for the Global Final Round

RCM CATEGORIES

Grand Prix:
Chloe Lin (Canada)
Jasmine Wang (Canada)
Andrew Shen (Canada)

bottom of page