top of page

2023 Global Final Round | Winners

PROFESSIONAL CATEGORIES

Grand Prix

First Grand Prix: Zongxuan Li

Second Grand Prix: 
Louis Lucas-Perry

Third Grand Prix:
Emily Luo
 

Age Category B
 First Prize: Quintus Wang
Second Prize: Lincy Li
Third Prize: Jackey Huang
Finalists: Audrey Ma, Janice Huang

Age Category C

First Prize: Queenie Wang
Second Prize: Amelie Ziqi Wu
Third Prize: Elena Wang
Honourable Mention: Andrew Pan
Finalists: Edward Sun, Chuzhe Jordan Yan, Quentin Yuan, Ido Liu, Sophia Gao, Karen Nicole Su

Age Category D
Honourable Mention: Eric Huang
 

Age Category E
First Prize: Lisa Murata Gutierrez
Second Prize: Sophia Zhao

Advanced Category
Honourable Mention:  Sasha Bercovici

NON-PROFESSIONAL CATEGORIES

Grand Prix

First Grand Prix: Queenie Wang


Second Grand Prix: 

Quintus Wang

Third Grand Prix:
Lisa Murata Gutierrez

Concerto Category
First Prize: Zongxuan Li
Second Prize: Hollie Zhang
Third Prize: Emily Luo
Honourable Mention: Quentin Yuan 
Finalists:
Elena Wang, Amelie Ziqi Wu

 

Sonata, Bach, Contemporary Categories
First Prize: Louis Lucas-Perry
Second Prize: Ruoning Wang
Third Prize: Ziyue Huang

bottom of page