top of page

2024 Regional Preliminary Round RESULT

Toronto Regional Competition

Age Categories
------------------


Group A/B
First Prize:  Avery Wong, Quintus Wong
Second Prize:  Lawrence Pang
Third Prize:  Claire Ma, Shaofan Dai, Jasper Yin, Brianna Li, Doris Xi Jiang, Michelle Mei, Junyun Alwyn Hu
Honourable Mention:  Avery Zou


Group C
First Prize:  Alice Wang, Quentin Yuan, Austin Da Zhang, Amelie Ziqi Wu, Karen Su
Second Prize:  Sophia Gao, Jasper Yang, Andrew Pan, Elena Wang, Chloe Meining
Third Prize:  Suri Gong, Julia Wang, Ruben Xu, Winston Tam, Ryan Ning, Lynette Fan, Eric Yanjun Chen, Candice Yao, Angela Fan, Aiden Zhang, Nicholas Tong, Simon Song, Sue Chen, Coco Gu
Honourable Mention:  Lily Chen, Emily Wang, Mason Carabott

Group D
First Prize:  Alexa Wong
Second Prize:  Queenie Wang, Rain Chen, Henry Chang, Hollie Zhang
Third Prize:  Katherine Shur, Yumi Jin, Lexi Tang, Evan Chen
Honourable Mention:  Giselle Ghavami-Lin

Group E/F
First Prize:  Jasmine Wenjia Yang
Second Prize:  Alvin Cao, Vivian Chen
Third Prize:  Timothy Li, Chloe Lin
Honourable Mention:  Katie Xie

Special Categories
------------------

Classical Category
First Prize:  Amelie Ziqi Wu

More Being Updated

bottom of page