top of page

Group A Category

First & Special Prize:
Sio Ioi Cheng (China Macau)

First Prize:
Claire Zhao (Canada)

Second Prize:
SiYan Huo (USA)
Nilda Altuğ (Turkey)
Elena Zihan Zhang (Canada)


Third Prize:
Julian James (USA)
Emma Li (USA)
GuanXingYan Chen (China)
Florence Cheng (USA)


Fourth Prize:
TianYou Ma (China)
Simona Li (USA)
HanQi Jia (China)
Jasper Zhang (Canada)
Toni Gu (Germany)


Jury Prize:
Emily Gao (Canada)
XiaoTong Ding (China)
Allen Zhou (Canada)
Eshlie Tian (USA)
Lynette Xue (New Zealand)
Karen Nicole Su (Canada)
Audrey Ma (USA)


Honorable Mention:
Alvin Zhou (USA)
ZhiYin Park (China/Korea)
Asher Lin Yu (USA)
Gabriella Zhao (USA)
Emma Ma Zhang (USA)

bottom of page